Monday, April 27, 2015

Kupasan Mutu Jawapan (KMJ) UPSR

Kupasan mutu jawapan (KMJ) untuk UPSR bagi tahun tahun tertentu boleh diperolehi dari laman web Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM).

KMJ terkini ialah untuk UPSR tahun 2016.

Semua koleksi KMJ boleh dimuat turun melalui pautan google drive berikut:


Thursday, April 2, 2015

12 Konstruk Dalam Saringan Literasi dan Numerasi

DEFINISI LITERASI

Keupayaan untuk membaca, menulis dan memahami perkataan dan ayat serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran dan komunikasi harian.

KEMAHIRAN ASAS LITERASI

TAHUN 1 – Boleh membaca, menulis dan memahami minima 500 patah perkataan dan ayat mudah.
TAHUN 2 – Boleh membaca, menulis dan memahami minima 800 patah perkataan dan ayat mudah menggunakan kata sendi.
TAHUN 3 – Boleh membaca, menulis dan memahami minima 1000 patah perkataan dan ayat mudah dengan kata sendi dalam satu perenggan.

DEFINISI NUMERASI


Keupayaan untuk melakukan operasi asas matematik dan memahami idea matematik yang mudah serta mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam kehidupan harian.12 KONSTRUK YANG DIUKUR DALAM SARINGAN NUMERASI

KONSTRUK 1
1.    Keupayaan pra nombor dan mengenal angka
2.    Pra nombor melibatkan bentuk dan warna
3.    Keupayaan menyebut dan menulis angka
4.    Memadankan bentuk, warna dan angka

KONSTRUK 2
1.    Keupayaan membilang
2.    Keupayaan menyatakan bilangan objek secara lisan
3.    Menulis kedudukan objek yang dibilang atau menulis bilangan objek keseluruhan
4.    Menentukan nombor yang mewakili bilangan objek keseluruhan

KONSTRUK 3
1.    Keupayaan memahami nilai nombor
2.    Memadankan nombor dengan bilangan objek yang diberi
3.    Menulis nombor mengikut urutan

KONSTRUK 4
1.    Keupayaan membuat seriasi
2.    Keupayaan menyusun objek mengikut kriteria berikut:

  • Banyak ke sedikit
  • Kecil ke besar
  • Pendek ke panjang
  • Rendah ke tinggi
  • Nipis ke tebal
          dan sebaliknya

KONSTRUK 5
1.    Keupayaan mengenal mata wang Malaysia
2.    Keupayaan mengenal duit syiling 1 sen, 5 sen, 10 sen, 20 sen, 50 sen dan wang kertas RM1, RM5, RM10

Konstruk 6
1.    Keupayaan menyatakan waktu
2.    Keupayaan menyatakan pagi, petang, malam berdasarkan situasi yang diberi
3.    Keupayaan menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan
4.    Keupayaan menyatakan nama bulan dalam setahun mengikut urutan

KONSTRUK 7
1.    Keupayaan mengendalikan operasi asas
2.    Keupayaan mengendalikan operasi asas tambah, tolak, darab dan bahagi
3.    Pengendalian operasi tidak melibatkan pengumpulan semula
4.    Stimulus boleh dalam bentuk nombor atau objek
5.    Hasil tambah tidak melebihi 20
6.    Hasil tolak tidak melebihi 50
7.    Operasi darab dan bahagi melibatkan sifir 2, 5, 10

KONSTRUK 8
1.    Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia
2.    Keupayaan mengendalikan operasi asas tambah dan tolak yang melibatkan duit syiling 5 sen, 10 sen, 20 sen, 50 sen dan wang kertas RM1, RM5, RM10
3.    Pengendalian operasi hanya melibatkan dua mata wang

KONSTRUK 9
1.    Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isi padu
2.    Keupayaan membuat anggaran ukuran menggunakan UNIT BUKAN STANDARD dan UNIT STANDARD
3.    Membuat perbandingan panjang, jisim dan isi padu

KONSTRUK 10
1.    Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya
2.    Keupayaan menggunakan bahasa harian untuk menerangkan operasi tambah dan tolak
3.    Menulis ayat matematik dengan menggunakan angka, simbol tambah (+), simbol tolak (–) dan simbol sama (=)
4.    Menceritakan situasi yang melibatkan operasi tambah dan operasi tolak dalam bahasa harian

KONSTRUK 11
1.    Keupayaan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada nombor bulat
2.    Menyelesaikan masalah operasi tambah dan tolak menggunakan objek maujud
3.    Menyelesaikan masalah lazim yang melibatkan dua nombor sahaja dan menggunakan sama ada operasi tambah atau tolak

KONSTRUK 12
1.    Keupayaan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian melibatkan mata wang, masa dan ukuran panjang
2.    Menyelesaikan masalah lazim yang melibatkan mata wang
3.    Menyelesaikan masalah lazim yang melibatkan masa
4.    Menyelesaikan masalah lazim yang melibatkan ukuran panjang


12 KONSTRUK YANG DIUKUR DALAM SARINGAN LITERASI

KONSTRUK 1
Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan. ( Contoh: a,e,i,o,u,b,c,d,f ,dll.)

KONSTRUK 2
Keupayaan membaca dan menulis suku kata terbuka. ( Contoh: sa,bu,ca dll.)

KONSTRUK 3
Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka. contoh: paya,buku,bulu,petola,kereta, dll.)

KONSTRUK 4
Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup. (contoh: pan,dol,kon, dll.)

KONSTRUK 5
Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.
( contoh: ikat,ulas,kantin,talam, dll.)

KONSTRUK 6
Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup’ng’. ( contoh: arang,kompang,longgok, dll.)

KONSTRUK 7
Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftong. ( contoh: garau,kilau,pandai,dll.)

KONSTRUK 8
Keupayaan membaca dan menulis perkataan mengandungi vokal berganding. contoh: kait,maaf,kuat,niat, dll.)

KONSTRUK 9
Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi
digraf dan konsonan bergabung. ( contoh: klinik,troli,stadium,nyaring,dll.)

KONSTRUK 10
Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang berimbuhan awalan dan akhiran. ( contoh: terlupa,bersenam,membantu,layanan, dll.)

KONSTRUK 11
Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah. ( contoh: Emak rebus jagung. Saya ada kakak. dll.)

KONSTRUK 12
Keupayaan membaca, memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan. ( contoh: Membaca petikan dan kemudian menjawab soalan secara lisan dan tulisan yang dikemukakan berdasarkan petikan yang telah dibaca.).